Регистрация

Регистрация

Потребителско име *
Позволени са символи на латиница и цифри
Парола *
минимум 6 символа
Парола (отново) *
E-mail *
Име, Фамилия *
Град *
Дата на раждане *
Пол *
Мъж Жена
Условия за
ползване
*
Това са общите условия за използване на услугите на Data.BG, включващи без ограничение ползването на сървъри и допълнения, които могат да бъдат включени в по-късен момент към услугата. Съвкупността от тези елементи се нарича "Услуга". Моля, прочетете ги внимателно. Услугата може да се ползва от лица над 18-годишна възраст или непълнолетни, които имат разрешението на родителите си да отворят и да поддържат собствена интернет страница (account). НАТИСКАЙКИ БУТОНА "Да, съгласен съм" И ЗАВЪРШВАЙКИ ПРОЦЕСА НА РЕГИСТРАЦИЯ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ЗАЯВЯВА, ЧЕ ПРИЕМА ВСИЧКИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ КАТО ПОТРЕБИТЕЛ НА УСЛУГАТА, ОТГОВОРЕН Е ЗА ДАННИТЕ, КОИТО ЗАПИСВА НА НАШИЯ СЪРВЪР, И СЕ СЪГЛАСЯВА ДА СПАЗВА ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА. Услугата се предлага САМО ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ приема без възражения всички условия, споменати в този документ: 1. Задължения на Data.BG 1.1. Да гарантира на ПОТРЕБИТЕЛЯ конфиденциалност на потребителските данни, съобразена с подразбиращите се права на достъп в рамките на системата. 1.2. Да предостави на ПОТРЕБИТЕЛЯ безплатно следните услуги: - 4 GB дисково пространство от тип http://user.data.bg - Новини - Форум - Web и FTP контрол върху потребителските файлове - Видео хостинг и видео споделяне в http://video.data.bg - Хостинг на картинки в http://pics.data.bg наричани за по-кратко Услугата 2. Права на Data.BG 2.1. Data.BG не носи никаква отговорност за данните, които са на ПОТРЕБИТЕЛСКОТО персонално дисково пространство. 2.2. Data.BG не се задължава да следи ползването на услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ. 2.3. Data.BG си запазва правото по всяко време да следи, оценява, задържа или разкрива всяка информация за ПОТРЕБИТЕЛЯ, за да се подчини на законите, правилниците, правния процес или при искане на компетентните органи. 2.4. При никакви обстоятелства Data.BG не отговаря за: 2.4.1. директни, индиректни, случайни, специални или други вреди или каквито и да е вреди въобще, включително вреди от загуба или употреба на данни, произтичащи от или по какъвто и да е начин свързани с ползването или качеството на Услугата или свързани сайтове; 2.4.2. забавяне или невъзможност за ползване на Услугата или на свързани сайтове; 2.4.3. доставката или липсата на доставка на каквато и да е информация, софтуер, продукти, услуги и свързани графични файлове или по някакъв начин произтичащи от ползването на Услугата или свързаните сайтове, независимо дали произтичат от договорни отношения, небрежност, дори когато Data.BG е било предупредено за възможността от вреди. 2.5. Data.BG може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до произволна част от Услугата или каквато и да е свързана услуга по всяко време, ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ нарушава коя да е точка от раздел "Забранява се на потребителя", със или без предизвестие. 2.6. Data.BG може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до Услугата поради неизползване, което се дефинира като отказ от ползване на услугата до 10 дни след регистрацията или 90 дни след последното ползване на Услугата. 2.7. Data.BG няма задължение да поддържа каквото и да е съдържание в интернет страницата на ПОТРЕБИТЕЛЯ. 2.8. Data.BG си запазва правото да променя раздела "Общи условия" или политиката относно ползването на Услугата и да уведоми ПОТРЕБИТЕЛЯ за промените в раздел "Общи условия" чрез публикуването им на този уеб сайт. ПОТРЕБИТЕЛЯТ е напълно отговорен за своето редовно осведомяване за промени в раздел "Общи условия". Ползването на Услугата след промени в раздел "Общи условия" означава съгласие с тези промени. 2.9. НАТИСКАЙКИ БУТОНА "Да, съгласен съм", вие се съгласявате да получавате от нас имейл, в който ще получавате различни съобщения. (По всяко време можете да се отпишете от нашата листа, като влезете във вашия профил и от настройките изключите опцията.) 3. Задължения на потребителя 3.1. Като условие за ползване на Услугата, ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава към Data.BG, че няма да ползва предоставената му услуга за каквато и да е дейност, забранена от закона, неотговаряща на раздел "Общи условия" или в противоречие с раздел "Забранява се на потребителя". 3.2. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се задължава да спазва всички закони и нормативни актове и е лично отговорен за всички действия или бездействия, които следват от ползването на потребителското име и паролата, включително и при пренасянето на съдържание чрез Услугата. 3.3. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че няма да предявява искания към Data.BG при неоторизиран достъп до данните на ПОТРЕБИТЕЛЯ или неоторизирана промяна по време на тяхното предаване на всеки материал или данни, изпратени или получени или неизпратени и неполучени, или на никакви транзакции, правени чрез Услугата. 3.4. ПОТРЕБИТЕЛЯТ заявява, че няма да търси от Data.BG отговорност или обезщетения за всякакви заплашителни, обидни, неприлични или незаконни съдържания или материали на нито една страна или нарушение на авторските права, включително интелектуална собственост. 3.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ изрично се съгласява, че Data.BG не е отговорно за никакво съдържание, изпратено чрез или включено в Услугата от трета страна. 4. Забранява се на ПОТРЕБИТЕЛЯ 4.1. Да публикува, разпространява или разпръсква неподходящи, неграмотни, обидни, подстрекателни, нечестни или незаконни материали или информация, порно или еротични снимки, както и видео филми на лица, които не са навършили 18 години. 4.2. Да изпраща или да препредава каквито и да е материали, съдържащи компютърни вируси, "троянски коне", макровируси, или каквито и да е вредни или ненужни програми. 4.3. Да изпраща, да съхранява или да препредава в рамките на Услугата по какъвто и да е начин материали, музика, видео и софтуер, предмет на авторското право, лична неприкосновеност, или всеки друг приложим в конкретни случаи нормативен акт, освен в случаите на притежаване на тези права или с получаване на всички необходими разрешения. 4.4. Да се намесва във (няма запетая) или да разрушава мрежите, свързани към Услугата, или да нарушава правилата и процедурите за ползване на тези мрежи. 4.5. Да се опитва да придобие неоторизиран достъп към Услугата, чуждо Потребителско име и Парола, чужди компютърни системи и мрежи, свързани към Услугата, чрез прихващане на пароли или други методи. 4.6. Да нарушава каквито и да е приложими закони или правила, включващи предаване на технически данни или софтуер извън територията на страните, в които пребивава. 5. Права на ПОТРЕБИТЕЛЯ 5.1. Ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ желае да се откаже от ползването на Услугата, единствената възможност е да прекрати ползването ?. 5.2. Всякакви отношения между Рекламодатели в Услугата и участие в промоции, включително доставка или заплащане на услуги или стоки, или каквито и да е условия, гаранции или каквито и да е отношения, свързани с такива промоции или сделки, са единствено между Рекламодателите и ПОТРЕБИТЕЛЯ или друга трета страна. Data.BG няма да бъде отговорно за каквато и да е част от тези сделки или промоции. 5.3. Право на ПОТРЕБИТЕЛЯ е да получи конфиденциалност на потребителските данни, съобразена с подразбиращите се права на достъп в рамките на системата, с изключение на случай по т. 2.3. 6. Общи положения 6.1. ВРЪЗКИТЕ (LINKS), ВКЛЮЧЕНИ В УСЛУГАТА, МОЖЕ ДА ВИ ПРЕДРАЗПОЛОЖАТ ДА НАПУСНЕТЕ САЙТА НА УСЛУГАТА И ДА ПОСЕТИТЕ ДРУГ САЙТ, КОЙТО СЕ НАМИРА ИЗВЪН КОНТРОЛА НА Data.BG. Data.BG НЕ Е ОТГОВОРНО ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА КОЙТО И ДА Е САЙТ, СВЪРЗАН СЪС САЙТ НА Data.BG. Data.BG ПРЕДОСТАВЯ ТЕЗИ ВРЪЗКИ ЕДИНСТВЕНО КАТО УДОБСТВО И ВКЛЮЧВАНЕТО НА ТАКАВА ВРЪЗКА НЕ ПРЕДПОЛАГА ОДОБРЕНИЕТО ИЛИ ПОДКРЕПАТА НА Data.BG НА СЪОТВЕТНИЯ САЙТ ИЛИ НА ЛИЦАТА, УПРАВЛЯВАЩИ ТЕЗИ САЙТОВЕ. 6.2. Data.BG не заявява или гарантира, че Услугата ще бъде непрекъсната или освободена от грешки, че грешките ще бъдат коригирани, или пък, че Услугата или сървърът, който я прави достъпна, са свободни от вируси или други вредни компоненти. Data.BG не гарантира и не заявява, че използването или резултатът от използването на Услугата или на материалите, достъпни като част от Услугата ще бъдат точни, прецизни или навременни или по какъвто и да било начин достоверни. 6.3. Това споразумение е сключено според законите на Република България. Използването на Услугата е неоторизирано във всяка юрисдикция, която не осигурява всички права и задължения в тези Общи Условия, включително и този параграф. ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява, че не съществува партньорство, съвместно предприятие, трудовоправни взаимоотношения или агентски взаимоотношения между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Data.BG в следствие на съгласието за ползване на Услугата и на тези Общи Условия. Задълженията на Data.BG по тези общи услови се определят според действащите в момента нормативни актове, и нищо в тези Общи Условия не може да се смята за пречка Data.BG да се подчини на държавни, съдебни и правозащитни или правоохранителни искания или изисквания, свързани с ползването на Услугата от ПОТРЕБИТЕЛЯ или на информация, събрана или доставена на Data.BG във връзка с това ползване. 6.4. Освен ако не е изрично определено, тези Общи Условия представляват цялото споразумение между ПОТРЕБИТЕЛЯ и Data.BG относно Услугата (изключващи използването на софтуер, който може да бъде предмет на лицензионен договор за краен потребител) и премахва всякакви предишни или сегашни обещания, предложения, договорки, независимо дали са направени по устен, електронен и писмен път между Data.BG и ПОТРЕБИТЕЛЯ на Услугата. 6.5. Отпечатана версия на този документ и на всяка бележка предадена от Data.BG по електронен път, ще бъде приемлива в съдебни или административни процедури, базирани върху или свързани с тези Общи Условия по същия начин, и при същите условия, както други търговски документи или записи, оригинално изготвени в печатна форма. 6.6. ПОТРЕБИТЕЛЯТ и Data.BG се съгласяват, че всяка причина за действие може да бъде предприета до една година от възникване на причината за това действие.
  Съгласявам се с условията за
  ползване
Защитен код *
 

Защо да се регистрирам?

  • Регистрирай се безплатно и използвай всички наши услуги с един акаунт
  • Споделяй снимки и видео с всички потребители на DataBG
  • Стани част от нашия форум и споделяй мнението си
  • Пазарувай удобно във виртуалния ни магазин, авто базара и музикалния портал
  • Запознай се с нови хора и намери нови приятели
  • Получи 4GB безплатно дисково пространство, в което да съхраниш файловете си на сигурно място и да ги споделиш с приятели
  • Персонализирай твоята уникална страница в DataBG
Вече имаш акаунт?
Влез тук.